Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-12-2018.

Contactgegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door: Praktijk Engelage Wedderborg 12 7608DA Almelo kvk nummer 50595962.

Praktijk Engelage verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon.

Persoonsgegevens Praktijk Engelage verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers •

Doeleinden Praktijk Engelage verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: • Het onderhouden van contact; • Een goede en efficiënte dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Praktijk Engelage hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening; • De bescherming van onze financiële belangen; • De verbetering van onze diensten;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden In het kader van haar dienstverlening kan Praktijk Engelage persoonsgegevens uitwisselen. Praktijk Engelage kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze websites en onze systemen, waarmee verwerkersovereenkomsten mee zijn afgesloten,. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Praktijk Engelage aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Praktijk Engelage zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren Praktijk Engelage zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Praktijk Engelage zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Praktijk Engelage passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen houden o.a. in dat Praktijk Engelage enkel werkzaamheden laat uitvoeren door bedrijven die zich binnen de EU bevinden en die aantoonbaar beveiligingsmaatregelen hebben genomen die passen binnen de hiervoor genoemde privacyregelgeving.

Uw rechten U heeft het recht om Praktijk Engelage een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Praktijk Engelage verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Praktijk Engelage Wedderborg 12 7608 DA Almelo of info@praktijkengelage.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Engelage laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 december 2018.

Praktijk Engelage kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.