Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Shiatsu praktijk Engelage,
Praktijk Engelage gevestigd aan de Wedderborg 12 7608DA Almelo
Telefoon: 06412679081
E-mail: info@praktijkengelage.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50595962, AGB code zorgverlener: 90-041754, AGB code praktijk: 90(0)50571, NVST Licentienr:L2513
Hierna vernoemd, Praktijk Engelage
Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van shiatsu therapie
Cliënt: de persoon die de shiatsu therapie ondergaat bij praktijk Engelage
Behandeling: een overeenkomst tussen Praktijk Engelage enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt een behandeling wordt gegeven door dhr Roel Engelage.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Praktijk Engelage een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij Praktijk Engelage, tegen betaling, het laten verrichten van behandelingen.
Opdracht: een overeenkomst/ contract tussen Praktijk Engelage enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Praktijk Engelage Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Praktijk Engelage enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Praktijk Engelage.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.
1.3 Alle Opdrachten en Contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Praktijk Engelage schriftelijk is bevestigd.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Praktijk Engelage.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Praktijk Engelage voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van behandelingen bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.
2.2 Alle aanbiedingen/ offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vrijblijvend.
2.3 De tarieven in de aanbiedingen/ offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.
2.4 Indien in een acceptatie van een aanbieding/ offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/ offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Praktijk Engelage aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/ offerte in te stemmen.
3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Praktijk Engelage ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Praktijk Engelage schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De in het bezit van Praktijk Engelage zijnde doordruk of kopie van de door Praktijk Engelage aan opdrachtgever, cliënt verzonden factuur of kwitantie, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
3.3 Behandelingen welke zijn uitgevoerd door Praktijk Engelage dienen, mits anders overeengekomen, direct na behandeling/ consult contant te worden voldaan of binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/ cliënt in verzuim. De verplichting van Praktijk Engelage tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, opgeschort, terwijl de opdrachtgever/ cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
4. Duur opdracht of contract
4.1 Tenzij anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Praktijk Engelage uit te voeren dienstverlening aangegaan voor de duur van minimaal één opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte, overeenkomst of bevestiging is vermeld.
5. Omvang dienstverlening
5.1 De dienstverlening die Praktijk Engelage aan cliënt, opdrachtgever zal leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.
.
5.2 Behandelingen/ consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling/ consult staande tijd.
Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling/ consult gestelde tijd.
6. Annulering
6.1 Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan alleen telefonisch,schriftelijk of per e-mail aan Praktijk Engelage plaatsvinden, onder de volgende voorwaarden:
6.2 De dag waarop de schriftelijke/telefonische, annulering/ uitstel bij Praktijk Engelage is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
6.3 Annulering van een behandeling/ consult dient door cliënt uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden en in ieder geval voor 8 uur ‘s ochtends. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Praktijk Engelage gerechtigd het totaalbedrag van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen. In speciale gevallen zoals bv. ongevallen zal er niets in rekening worden gebracht.
6.4 Bij annulering gedaan door Praktijk Engelage zelf bij een behandeling/ consult zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt.
Vergoeding van de door Praktijk Engelage geannuleerde afspraak, is voor beide partijen niet van toepassing.
6.6 Bij het annuleren van behandelingen ,door Praktijk Engelage, wordt het eventuele van te voren door de opdrachtgever betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door Praktijk Engelage.
7. Tarieven
7.1 De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
7.2 Praktijk Engelage behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.
7.3 Praktijk Engelage is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandeling(en)/ consult(en), deze kenbaar te maken aan zijn/ haar cliënten.
7.4 De investeringstarieven evenals de betalingscondities worden op de opdracht bevestigd.
8. Geheimhouding/ privacy
8.1 Praktijk Engelage zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, cliënten en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
8.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of kind, tijdens anamnese.
8.3 Praktijk Engelage kan c.q. mag van de betrokken cliënt een dossier bijhouden.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Praktijk Engelage is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Praktijk Engelage kunnen worden toegerekend.
9.2 Praktijk Engelage draagt generlei aansprakelijkheid voor enig (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt, opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Praktijk Engelage te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
9.2 Schade welke door een opdrachtgever/ cliënt veroorzaakt is aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door Praktijk Engelage is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.
9.3 Praktijk Engelage is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
9.4 Praktijk Engelage is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/ of medicijngebruik.
9.5 Cliënt/ opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/ of ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.
9.6 Indien de opdrachtgever/ cliënt binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.
10. Tussentijdse ontbinding
Ieder der partijen is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien;
de wederpartij één of meer van zijn/ haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn/ haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn; te zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming; de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
11. Slotbepaling
Alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk Engelage.
Algemene voorwaarden Praktijk Engelage 23-12-2018.